Menu

Privacy regelement

PRIVACYVERKLARING & NBSP is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen.
Het email adres is: info@kyong.nl
K.Y. Ong ergotherapie in de eerste lijn behandelt uw verzoek binnen 4 weken.